منوي اصلي

موضوعات

آرشیو مطالب

آخرین مطالب

امکانات دیگر

هردم ازاین باغ بری میرسد "مهری که نیست، اما ؟؟؟؟؟؟؟ هست."
نویسنده : وفایی نژاد موضوع : طبیعت یکشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۱
شنیده ها حاکی از بی مهری مسئولین استان خصوصا سازمان منابع طبیعی مهدیشهر وسمنان میباشد .  چند تن از اهالی روستا در زمینهای واگذاری مشغول کشاورزی و باغداری بودند که منابع طبیعی جلوشون رو گرفت و با تهدید مجبور به کندن درختها شدند .

طبق گزارش دهیاری محترم روستای فولادمحله جناب آقای سید علی موسوی :

اعتراض بیش از۱۲۰نفرازکشاورزان فولادمحله به منابع طبیعی نسبت به ملی شدن اراضی کشاورزی:

 دردهه ۶۰ جهت مشخص نمودن اراضی کشاورزی وملی ازطرف دولت، نقشه ای زمینی باخطای بسیاربالا وفاهش یکی ازمامورین منابع طبیعی بدون درنظرگرفتن نقشه هوایی دهه ۱۳۴۰سازمان نقشه برداری کشوروقبل ازآن (غیرکارشناسی )تهیه شده که بسیاری ازاراضی مزروعی وکشاورزی اهالی محترم وزحمتکش فولادمحله توسط منابع طبیعی ملی اعلام گردیده واین اداره بدون اطلاع اهالی وکشاورزان اقدام به سنددارنمودن کل پلاک ۱۵۷اصلی فولادمحله به نفع خودنموده است این درحالی است که اکثرزمینهای اختلافی با منابع طبیعی درسال ۱۳۲۱ قبل ازتاسیس این سازمان، آماربرداری ثبتی شده است وپلاک های ۱۵۷و۱۵۸اصلی وفرعیات آنها مشخص وثبت آماری گردیده است واین موضوع اختلاف۳۰ساله را بامنابع طبیعی بهمراه داردضمن اینکه تازمان برگزاری کمیسیون ماده واحده مستقردرمنابع طبیعی شهرستان سمنان ومهدیشهرکه به حمدخداوندآن هم درسال گذشته ازمردم گرفته شده به هیچ یک ازاین اختلافات به عناوین مختلف جزبه نفع این سازمان رسیدگی نشده است.

درسالی که رهبرمعظم انقلاب اسلامی آن راسال تولیدملی،حمایت ازکاروسرمایه ایرانی اعلام نموده، جای تامل وسوال رابعداز۳۰سال باقی گذاشته که چرابسیاری ازکشاورزان مظلوم وبی ادعاازخدمات وتسهیلات دولت دربخش کشاورزی محروم اند ومنابع طبیعی همچنان بااستناد به سندی که ازروی نقشه ای که خودبادرصدخطای بالاتهیه نموده وهیچ نهادوسازمانی هم آن راتاییدننموده،باموضع گیری اشتباه و بی مهری تمام وباارعاب مامورین وقانون، کشاورزان بی گناه وناآشناازقانون راروانه مراجع قضائی نماید وبا جرائم سنگین، کشاورزان محروم ودارای احترام راتمام عمر برده خودنماید وجلوی رشدوتوسعه مردم واین منطقه رابااین حرکتهای غیرعرفی،انسانی وغیرقانونی که ازدهه ۶۰تاکنون ادامه داردرابگیرد وشورای اسلامی راکه ازدل این مردم بیرون آمده رامتهم به طرفداری ازمردم درحق و حقوقشان نمایندواذهان مسئولین دیگررانیزنسبت به مردم واین منطقه به بی راهه ببرند.

آیاقانونی هست که جلوی این بی مهریهاوادعاهای بی اساس منابع طبیعی رابگیرد.

آیا این نوع حرکتها مانع تولید،رشد،توسعه وحمایت ازکشاورزان نمی گردد.

آیاکشاورزان بایستی به جای دستورات خداونددستورات منابع طبیعی رااجرانمایند.

آیاشوراهای گذشته رانسبت به این موضوع آگاه نموده اند و چراموضوع به این مهمی اطلاع رسانی صحیح ودرستی ازناحیه اداره ثبت واداره مذکوربعمل نیامده است.

آیاشورای اسلامی درحال حاضربعنوان مدعی العموم پیگیر احیاء حق وحقوق مردم شده است.

و ....


درباره ما

نویسندگان سایت

پیوند روزانه

پیوند وبلاگ
Change By: Meli Download